Budynek przemysłowy LinpolWYKONANO DLA: Linpol

1

Główny projektant

dr inż. Jacek Szafran

2

Potrzeby klienta

Zaprojektowanie i wybudowanie hali przemysłowej wraz z zapleczem użytkowo-technicznym będącej rozbudową istniejącego zakładu przemysłowego. W zakres zleconych prac wchodziły oprócz prac projektowych i wykonawczych również uzyskanie wszelkich pozwoleń administracyjnych.

3

Problematyka zadania

 • rozwiązania techniczne pozwalające na składowanie materiału wysoce palnego a jednocześnie spełniające wszystkie wymagania przeciw pożarowe,
 • zaprojektowanie i wykonanie fundamentów odylatowanych w sposób stały od istniejącego posadowienia przyległych budynków,
 • zaprojektowanie rozwiązania wykonania fundamentów pod projektowaną konstrukcję stalową, przenoszącą obciążenia dachu projektowanej części magazynowej, przylegającą do istniejącej zewnętrznej strony ściany hali produkcyjnej,
 • wykonanie prac budowlanych w sposób nie powodujący żadnych zakłóceń w bieżącej produkcji zakładu,
4

Wynik (efekt) końcowy

Wykonany projekt został zrealizowany w oczekiwanym przez klienta terminie, a co najważniejsze przy zakładanych wcześniej nakładach finansowych.

6

Sprawy administracyjne

 • Uzyskanie z Urzędu Gminy, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Uzyskanie mapy geodezyjnej.
 • Uzyskanie opinii strażaka w sprawie przepisów przeciwpożarowych.
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę od Starostwa Powiatowego.
 • Złożenie zawiadomienia o rozpoczęciu budowy oraz oświadczenia kierownika budowy.
 • Uzyskanie protokołu ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budolanym (potrzebne do zawiadomienia o zakończeniu budowy)
 • Uzyskanie oświadczenia Elektryka o wykonaniu instalacji elektrycznej zgodnie z PBUE i pozwoleniem na budowę i nadawaniu się instalacji do eksploatacji.
 • Złożenie zawiadomienia do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Pabianicach o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania budynków, wraz z oświadczeniem kierownika budowy  o nieistotnych zmianach wykonanych w trakcie robót budowlanych.
 • Złożenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pabianicach zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania.
 • Po dwóch tyg. Od złożenia wniosku nr 9, uzyskanie decyzji o przyjęciu zawiadomienia bez uwag i sprzeciwu.
7

Problemy projektowe

Konsultacje ze strażakiem w sprawie rozwiązań spełniających wymagania przeciwpożarowe. Ze względu na zbliżenie projektowanego magazynu do projektowanego zaplecza technicznego na odległość poniżej 15 m, ścianę zaprojektowano w klasie odporności REI 120 (ściana murowana z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm), natomiast dach w klasie EI 30.

W tym również rozwiązanie połączenia rozbudowanego magazynu z istniejącym magazynem, m.in:

 • zaprojektowanie detalu podwyższenia ściany łączącej,
 • rozwiązanie wykonania projektowanych fundamentów stopowych oddylatowanych od istniejących fundamentów,
 • zaprojektowanie wykonania otworu pod drzwi w istniejącej ścianie z bloczków gazobetonowych,  łączącej magazyn projektowany i istniejący.

W przypadku projektowanej części magazynowej wraz z pomieszczeniem zaplecza technicznego, m.in.:

 • zaprojektowanie rozwiązania wykonania fundamentów pod projektowaną konstrukcję stalową, przenoszącą obciążenia dachu projektowanej części magazynowej, przylegającą do istniejącej zewnętrznej strony ściany hali produkcyjnej.
 • zaprojektowanie rozwiązania połączenia/przedłużenia istniejącego dachu o zmiennej wysokości, nad projektowane pomieszczenie techniczne. W tym również zaprojektowanie konstrukcji stalowej pod projektowany dach, mocowanej do istn. ściany hali produkcyjnej.