Ekspertyza wieloprzewodowego komina stalowego o wysokości 60 m z odciągami

1

Autor ekspertyzy

dr inż. Jerzy Pakuła

2

Potrzeby klienta

Ocena aktualnego stanu technicznego konstrukcji wraz z precyzyjnym określeniem możliwości i warunków jego dalszego prawidłowego użytkowania. Zakres prac obejmował wykonanie oględzin stanu komina wraz z pomiarem grubości poszczególnych przewodów dymowych, wykonanie analizy stanu bezpieczeństwa oraz opracowanie wniosków i zaleceń.

3

Problematyka

  • w celu ustalenia stanu technicznego komina dokonano oględzin elementów trzonu usztywniającego wraz z odciągami, przewodów spalinowych komina wraz z elementami wsporczymi i złącznymi, konstrukcji galerii i elementów mocujących wsporniki anten oraz fundamentów,
  • przeprowadzono badania makroskopowe w trakcie których oceniono powierzchnie zewnętrzne i pomierzono grubości blach trzonu oraz przewodów technologicznych (spalinowych) komina,
  • oględziny wykonano z poziomu terenu, z drabiny włazowej oraz z lin wspinaczkowych – metodą alpinistyczną, a także z poziomu pomostów,
  • wykonanie pełnej analizy wytrzymałościowej zgodnie z obecnymi zapisami normowymi i stanem wiedzy technicznej na dany temat,
4

Wnioski ekspertyzy

Obiekt został dopuszczony dla dalszej eksploatacji przez okres 3 (trzech) lat, tj. do pod warunkiem wykonania prac naprawczych tj. wykonanie malowania na konkretnych odcinkach przewodów kominowych, oczyszczenie miejsc objętych korozją powierzchniową lub uszkodzoną powierzchnią malarską, naprawa fundamentu za pomocą modyfikowanego betonu drobnoziarnistego, prace konserwacyjne lin i mechanizmów napinających odciągi w dolnych strefach zakotwień.

5

Podsumowanie