Posadowienie wieży w trudnych warunkach gruntowych

1

Posadowienie wieży w trudnych warunkach gruntowych

Firma Compact-Project Sp. z o.o. Sp. k. otrzymała zamówienie na zaprojektowanie stacji bazowej, zlokalizowanej w województwie śląskim w trudnych warunkach gruntowych. Dokumentacja projektowa obejmowała analizę konstrukcji wieży oraz jej posadowienia, tj. fundamentów.

2

Opis problemu – trudne warunki gruntowe

Na podstawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego dla wieży telekomunikacyjnej stwierdzono, że podłoże gruntowe do zbadanej głębokości 10,0 m p.p.t. charakteryzują złożone warunki gruntowo-wodne. Napotkanym problemem było występowanie od powierzchni terenu namułów plastycznych z wkładkami glin próchnicznych i piasków próchnicznych, a więc gruntów nienośnych, które nie pozwalają na zastosowanie najpopularniejszego posadowienia bezpośredniego, np. w postaci stóp fundamentowych lub płyt fundamentowych

.

Grunty nośne na danej lokalizacji wystąpiły dopiero na głębokości ok. 6,5 m p.p.t. w postaci glin zwięzłych z okruchami wapienia. W takiej sytuacji konieczne jest zastosowanie posadowienia pośredniego, np. w postaci pali, mikropali, bądź studni betonowych lub żelbetowych.

 
3

Rozwiązanie problemu – fundamenty na studniach

W omawianym przypadku posadowienie wieży zaprojektowano za pośrednictwem studni z kręgów betonowych. Głębokość posadowienia studni przyjęto 6,8 m p.p.t. Na poziomie 1,80 m p.p.t. przewidziano wykonanie płyty monolitycznej. Pod krawężniki wieży z płyty wystawiono trzony w postaci ostrosłupa ściętego.

Płytę zakotwiono w trzech studniach wykonanych z kręgów betonowych. W studniach osadzono szkielet zbrojeniowy. Dolne cztery kręgi wypełniono betonem podkładowym, natomiast górny krąg wraz z płytą fundamentową wypełniono betonem nośnym.
4

Realizacja - efekt końcowy