WIEŻE TELEKOMUNIKACYJNE CP.52-R (oznakowane przeszkodowo)

1

CEL - CP.52-R (oznakowana)

Inwestor zgłosił się do firmy Compact-Project Sp. z o.o. Sp. k. z zamówieniem na zaprojektowanie i wybudowanie stacji bazowej w zadanym obszarze w województwie wielkopolskim. Na podstawie wymagań określonych przez Inwestora została znaleziona prawidłowa lokalizacja oraz opracowana dokumentacja projektowa z wykorzystaniem własnego typoszeregu wieży CP.52-R. W tym przypadku dodatkowym utrudnieniem była konieczność wykonania oznakowania przeszkodowego wieży dla lotnictwa cywilnego i wojskowego.

Efektem końcowym całego procesu inwestycyjnego było przekazanie Inwestorowi gotowego do użytkowania obiektu wieżowego spełniającego wszystkie kryteria i wymagania określone przy zamówieniu.

2

FAZA PROJEKTOWA - CP.52-R (oznakowana)

Na tym etapie procesu inwestycyjnego należy sprawdzić prawną dopuszczalność realizacji danej inwestycji na terenie konkretnego obszaru - wyszukiwanie lokalizacji możliwej inwestycji w określonym przez Inwestora obszarze.
 

Pozytywne przejście fazy dotyczącej wyszukania odpowiedniej lokalizacji pozwala na rozpoczęcie prac projektowych - w zakres których wchodzi:

 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Uzyskanie zgody u Zarządcy Drogi na lokalizację zjazdu drogowego wraz z drogą dojazdową.
 • Uzyskanie technicznych warunków przyłączenia energii elektrycznej oraz innych koniecznych mediów.
 • Opracowanie Projektu budowlanego konstrukcji wieży i fundamentów.
 • Opracowanie Projektu budowlanego zagospodarowania terenu stacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
 • Opracowanie Projektów budowlancyh pozostałych branż (projekt zasilania w energię elektryczną, projekt instalacji teletechnicznych).
 • Skompletowanie dokumentacji projektowej i wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Wszystkie powyżej etapy fazy projektowej zostały przeprowadzone i dokładnie wykonane celem uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę prezentowanego obiektu wieżowego.

 

Compact-Project Sp. z o.o. Sp. k. posiada kadrę, która jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę w zakresie prac przygotowawczych oraz niezbędnych prac projektowych do uzyskania decyzji Pozwolenia na Budowę obiektu.

3

FAZA REALIZACJI (budowa) - CP.52-R (oznakowana)

Do etapu realizacji obiektu budowlanego można przystąpić jedynie na podstawie ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na Budowę, która została uzyskana w fazie projektowej.

 

Budowa obiektu wieżowego wraz z pełną infrastrukturą techniczną niezbedną do prawidłowego funkcjonowania stacji bazowej składa się z etapów:

 • Zapewnienia odpowiedniego kierownictwa robót - Kierownika Budowy wraz z Inżynierami Budowy.
 • Współpracę z Inspektorem Nadzoru Inwestroskiego - ustanowionego przez Inwestora.
 • Zakup i zaresjestrowanie oraz prowadzenie Dziennika Budowy.
 • Zawiadomienie odpowiedniego Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych.
 • Przejęcie terenu budowy od Właścicela działki lub terenu.
 • Odpowiednie nadzorowanie procesu budowy, zapewnienie dostaw i kontrola prac.
 • Koordynacja prac z innymi firmami zewnętrznymi uczestniczącymi w całym procesie budowy.
 • Zapewnienie i uzyskanie dostaw energii elektrycznej oraz innych niezbędnych mediów do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
 • Prowadzenie procedur dotyczących zajęcia pasa drogowego, nadzoru archeologicznego lub konserwatora zabytków.
 • Przekazania zakończonej budowy Inwestorowi oraz Właścicielowi terenu do odbioru końcowego.

Opisane powyżej etapy fazy wykonawczej obiektu zostały odpowiednio wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz najnowszą dostępną wiedzą techniczną. Zapewnienie prawidłowego procesu budowy i jego nadzór pozwoliło na wykonanie obiektu wieżowego zgodnie z przedłożonym harmonogramem prac i spełnić wszystkie wymagania Inwestora.

 

Compact-Project Sp. z o.o. Sp. k. dzięki długoletniemu doświadczeniu w prowadzeniu procesów budowy oraz kadrze inżynierów i profesjonalistów jest w stanie samodzielnie zapewnić wykonanie wszystkich etapów opisanych powyżej, co skutkuje kolejnymi zamówieniami na budowy nowych obiektów wieżowych.

4

ODDANIE OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA - CP.52-R (oznakowana)

Po zakończeniu budowy obiektu wieżowego wraz z całą infrastrukturą techniczną konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Jest to warunek konieczny aby zgodnie z Prawem móc przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

W ramach swojej działalności Compact-Project Sp. z o.o. Sp.k. prowadzi wszystkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub z zawiadomieniem o zakończeniu robót. Na ten proces składają się następujące zadania:

 • Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wybudowaniu stacji bazowej.
 • Zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o wybudowaniu stacji bazowej.
 • Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie nowej stacji bazowej.
 • Udział w obowiązkowych kontrolach wynikajacych z procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
 • Przekazanie gotowej do użytkowania stacji bazowej wraz z infrastrukturą techniczną.

Ostatecznie Inwestor - Zamawiający otrzymuje całkowicie "gotowy" produkt, w tym przypadku stację bazową, którą natychmiast może użytkować zgodnie z pierwotnym założeniem.

5

EFEKT KOŃCOWY - CP.52-R (oznakowana)

Efektem końcowym wszystkich prac związanych z pozyskaniem lokalizacji, fazą projektową oraz wykonawczą i oddania obiektu do użytkowania jest gotowy obiekt telekomunikacyjny z pełną infrastrukturą techniczną spełniająca wszystkie wymagania Inwestora.

Poniżej przedstawiono przykładowe zdjęcia z prowadzenia robót budowlanych: