WIEŻE TELEKOMUNIKACYJNE - MODERNIZACJE OBIEKTÓW

1

CEL (modernizacja)

Modernizacje i przebudowy obiektów wieżowych są konsekwencją zmieniających się rozwiązań sprzętowych oraz rozbudową systemów antenowych. Operatorzy telekomunikacyjni rozwijając technologie oraz modernizując infrastrukturę teletechniczną stacji bazowych, poprzez wymianę lub dołożenie sprzętu teletechnicznego, wymuszają modernizację konstrukcji wsporczych na wieżach.

Compact-Project Sp. z o.o. Sp. k. oferuje kompleksowe usługi związane z analizą nośności konstrukcji przed i po modernizacji sprzętu oraz konstrukcji i posiada sprawdzone rozwiązania modernizacji konstrukcji wsporczych.

Efektem końcowym całego procesu polegającego na modernizacji konstrukcji wieży jest przekazanie Inwestorowi, gotowego do bezpiecznego użytkowania, obiektu spełniającego warunki nośności oraz nowe wymagania określone przez Inwestora.

2

FAZA PROJEKTOWA (modernizacja)

 

Na tym etapie procesu inwestycyjnego należy określić ostateczne wymagania dotyczące nowych rozwiązań konstrukcyjnych i przeprowadzić analizę nośności konstrukcji wieży i fundamentów po modernizacji. Następnie dopiera się najlepsze możliwe rozwiązanie modernizacji (rozbudowy) konstrukcji dla analizowanego przypadku.
 
Faza projektowa obejmuje:
 
 • Analizę nośności konstrukcji wieży w stanie istniejącym - przed modernizacją obiektu.
 • Dobór najlepszego możliwego rozwiązania modernizacji (rozbudowy) konstrukcji.
 • Analizę nośności konstrukcji wieży w stanie projektowanym - z uwzględnieniem zmodernizowanej konstrukcji i sprzętu.
 • Opracowanie Projektu budowlanego rozbudowy obiektu.
 • Skompletowanie dokumentacji projektowej i wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie.

 

 

Compact-Project Sp. z o.o. Sp. k. posiada kadrę, która jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę w zakresie prac projektowych do uzyskania decyzji Pozwolenia na Budowę lub zgłoszenia przy modernizacji obiektu.

3

FAZA REALIZACJI (budowa) - modernizacja

 

Do etapu realizacji modernizacji obiektu budowlanego można przystąpić jedynie na podstawie ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na Budowę lub zgłoszenia, która została uzyskana w fazie projektowej.

 

Prace budowlane związane z wykonaniem modernizacji konstrukcji obiektu wieżowego składają się z poniższych etapów:

 • Zamówienia i dostarczenia na budowę niezbędnych elementów konstrukcji oraz materiałów pomocniczych.
 • Zapewnienia odpowiedniego kierownictwa robót - Kierownika Budowy wraz z Inżynierami Budowy.
 • Współpracę z Inspektorem Nadzoru Inwestroskiego - ustanowionego przez Inwestora.
 • Zakup i zaresjestrowanie oraz prowadzenie Dziennika Budowy.
 • Zawiadomienie odpowiedniego Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych.
 • Przejęcie terenu budowy od Właścicela działki lub terenu.
 • Odpowiednie nadzorowanie procesu budowy, zapewnienie dostaw i kontrola prac.
 • Koordynacja prac z innymi firmami zewnętrznymi uczestniczącymi w całym procesie budowy.
 • Przekazania zakończonej budowy Inwestorowi oraz Właścicielowi terenu do odbioru końcowego.

 

Zapewnienie prawidłowego procesu budowy i nazdoru oraz wykonanie powyższych etapów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, pozwala na wykonanie wszystkich prac zgodnie z zaplanowanym harmonogramem oraz spłenić wszystkie wymagania Inwestora.

 

Compact-Project Sp. z o.o. Sp. k. dzięki długoletniemu doświadczeniu w prowadzeniu procesów budowy oraz kadrze inżynierów i profesjonalistów jest w stanie samodzielnie zapewnić wykonanie wszystkich etapów opisanych powyżej, co skutkuje kolejnymi udanymi realizacjami w zakresie modernizacji obiektów telekomunikacyjnych.

4

ODDANIE OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA - modernizacja

Po zakończeniu prac budowlanych związanych z modernizacją obiektu konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Jest to warunek konieczny aby zgodnie z Prawem móc przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

W ramach swojej działalności Compact-Project Sp. z o.o. Sp.k. prowadzi wszystkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub z zawiadomieniem o zakończeniu robót. Na ten proces składają się następujące zadania:

 • Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu robót budowlanych.
 • Zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu robót budowlanych.
 • Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie nowej stacji bazowej.
 • Udział w obowiązkowych kontrolach wynikajacych z procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
 • Przekazanie gotowej do użytkowania stacji bazowej wraz z infrastrukturą techniczną.
5

EFEKT KOŃCOWY - modernizacja

Efektem końcowym wszystkich prac związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem modernizacji oraz oddania obiektu do użytkowania jest gotowa budowla telekomunikacyjna z pełną infrastrukturą techniczną, spełniająca wszystkie wymagania Inwestora.

Poniżej przedstawiono przykładowe zdjęcia z prowadzenia robót budowlanych: