WIEŻE TELEKOMUNIKACYJNE - WZMOCNIENIA OBIEKTÓW

1

CEL (wzmocnienie)

Wzmocnienia konstrukcji trzonów wież oraz fundamentów są konsekwencją zmieniających się i/lub zwiększających się obciążeń obiektów wieżowych. Inwestorzy rozwijając technologie oraz modernizując infrastruktuję teletechniczną stacji bazowych, poprzez wymianę lub dołożenie sprzętu teletechnicznego, często powodują zwiększenie obciążeń na konstrukcję trzonu i fundamentów wieży. Nierzadko takie modernizacje stacji bazowych wiążą się z koniecznością zaprojektowania i wykonania wzmocnienia.

Compact-Project Sp. z o.o. Sp.k. oferuje kompleksowe usługi związane z analizą nośności konstrukcji po zmianie obciążeń oraz posiada sprawdzone rozwiązania wzmacniania obiektów wieżowych.

Efektem końcowym całego procesu polegającego na wzmocnieniu konstrukcji trzonu i/lub fundamentów wieży jest przekazanie Inwestorowi, gotowego do bezpiecznego użytkowania, obiektu spełniającego warunki nośności oraz nowe wymaganie określone przez Inwestora.

2

FAZA PROJEKTOWA (wzmocnienie)

Na tym etapie procesu inwestycyjnego należy przeprowadzić analizę nośności konstrukcji wieży i fundamentów w stanie istniejącym, dobrać najlepsze możliwe rozwiązanie wzmocnienia konstrukcji i ponownie wykonać analizę nośności konstrukcji wieży i fundamentów w stanie po wzmocnieniu.
 
Faza projektowa obejmuje:
 
 • Analizę nośności konstrukcji wieży w stanie istniejącym - przed wzmocnieniem wieży.
 • Dobór najlepszego możliwego rozwiązania wzmocnienia konstrukcji trzonu i/lub fundamentów.
 • Analizę nośności konstrukcji wieży w stanie projektowanym - po wzmocnieniu wieży.
 • Opracowanie Projektu budowlanego wzmocnienia wieży i/lub fundamentów.
 • Skompletowanie dokumentacji projektowej i wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie.

 

Compact-Project Sp. z o.o. Sp. k. posiada kadrę, która jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę w zakresie prac projektowych do uzyskania decyzji Pozwolenia na Budowę lub zgłoszenia przy wzmacnianiu obiektu. 

3

FAZA REALIZACJI (budowa) - wzmocnienie

Do etapu realizacji wzmocnienia obiektu budowlanego można przystąpić jedynie na podstawie ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na Budowę lub zgłoszenia, która została uzyskana w fazie projektowej.

 

Prace budowlane związane z wykonaniem wzmocnienia konstrukcji i/lub fundamentów obiektu wieżowego składają się z poniższych etapów:

 • Zamówienia i dostarczenia na budowę niezbędnych elementów konstrukcji oraz materiałów pomocniczych.
 • Zapewnienia odpowiedniego kierownictwa robót - Kierownika Budowy wraz z Inżynierami Budowy.
 • Współpracę z Inspektorem Nadzoru Inwestroskiego - ustanowionego przez Inwestora.
 • Zakup i zaresjestrowanie oraz prowadzenie Dziennika Budowy.
 • Zawiadomienie odpowiedniego Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych.
 • Przejęcie terenu budowy od Właścicela działki lub terenu.
 • Odpowiednie nadzorowanie procesu budowy, zapewnienie dostaw i kontrola prac.
 • Koordynacja prac z innymi firmami zewnętrznymi uczestniczącymi w całym procesie budowy.
 • Przekazania zakończonej budowy Inwestorowi oraz Właścicielowi terenu do odbioru końcowego.

Zapewnienie prawidłowego procesu budowy i nazdoru oraz wykonanie powyższych etapów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, pozwala na wykonanie wszystkich prac zgodnie z zaplanowanym harmonogramem oraz spłenić wszystkie wymagania Inwestora.

 

Compact-Project Sp. z o.o. Sp. k. dzięki długoletniemu doświadczeniu w prowadzeniu procesów budowy oraz kadrze inżynierów i profesjonalistów jest w stanie samodzielnie zapewnić wykonanie wszystkich etapów opisanych powyżej, co skutkuje kolejnymi udanymi realizacjami w zakresie wzmocnienia obiektów.

4

ODDANIE OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA - wzmocnienie

Po zakończeniu prac budowlanych związanych z wzmocnieniem obiektu konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Jest to warunek konieczny aby zgodnie z Prawem móc przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

W ramach swojej działalności Compact-Project Sp. z o.o. Sp.k. prowadzi wszystkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub z zawiadomieniem o zakończeniu robót. Na ten proces składają się następujące zadania:

 • Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu robót budowlanych.
 • Zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu robót budowlanych.
 • Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie nowej stacji bazowej.
 • Udział w obowiązkowych kontrolach wynikajacych z procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
 • Przekazanie gotowej do użytkowania stacji bazowej wraz z infrastrukturą techniczną.
5

EFEKT KOŃCOWY - wzmocnienie

Efektem końcowym wszystkich prac związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem wzmocnienia oraz oddania obiektu do użytkowania jest gotowa budowla telekomunikacyjna z pełną infrastrukturą techniczną, spełniająca wszystkie wymagania Inwestora.

Poniżej przedstawiono przykładowe zdjęcia z prowadzenia robót budowlanych: