Wzmocnienie istniejących konstrukcji wież CP

1

Cel - wzmocnienie konstrukcji wieży

Firma Compact-Project Sp. z o.o. Sp. k. otrzymała zamówienie na ocenę nośności konstrukcji wieży, spowodowanej dołożeniem konstrukcji na potrzeby budowy stacji bazowej przez nowego operatora na tym samym obiekcie. W wyniku przeprowadzonej analizy obciążeń i nośności, stwierdzono w Opinii Technicznej konieczność zaprojektowania i wykonania wzmocnienia trzonu wieży typu CP.52-U.

2

Opis problemu – wybór sposobu wzmocnienia trzonu wieży

W przypadku wież telekomunikacyjnych wykonanych z kształtowników zamkniętych okrągłych najczęstszą przyczyną wzmocnienia jest wykorzystanie nośności elementu na wyboczenie, a w przypadku dużych rozbudów, również wykorzystanie nośności przekroju na ściskanie.

Nośność elementu na wyboczenie można poprawić przykładowo poprzez:

1. Zmniejszenie długości wyboczeniowej elementu ściskanego;
2. Zwiększenie przekroju elementu ściskanego.

W większości przypadków wybiera się wariant 1 wzmocnienia. Wariant 2 polegający na zwiększeniu przekroju wiąże się z trudnościami wykonawczymi i dużym zużyciem materiału i stosuje się go w przypadku niewystarczającej nośności przekroju na ściskanie.

3

Rozwiązanie problemu – projekt wzmocnienia trzonu wieży

Zakres prac obejmował wzmocnienie konstrukcji trzonu wieży, tj. krawężników w segmentach S-6, S-7, S-8, S-9. Wzmocnienie segmentów zaprojektowano w postaci dodatkowego skratowania zmniejszającego długości wyboczeniowe w/w elementów konstrukcji wieży. Elementy skratowania zaprojektowano z kształtowników zamkniętych okrągłych. Zostały one zamocowane z jednej strony do krawężników wieży za pomocą obejm z blach stalowych, z drugiej strony do istniejących krzyżulców wieży za pośrednictwem projektowanych elementów obejmujących.

4

Realizacja – efekt końcowy

5

Referencje od klienta

P4 Sp. z o.o.

Dotychczasowa współpraca pozwala na wystawnienie bardzo dobrej opinii firmie Compact-Project Sp z o.o. Sp. k. i uznania Jej, jako godnej polecenia do współpracy związanej z specyfikacją firmy.